Wednesday, 26 September 2012

FONEM BAHASA MELAYUPada asasnya bahasa terdiri daripada beberapa unit. Ayat merupakan unit paling besar manakala fonem ialah unit paling kecil. Fonem merujuk kepada unit bahasa yang terkecil dan boleh dipenggal-penggalkan. Hal ini kesesuaian dengan sifat fonem yang memang boleh diasing-asingkan antara satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, perkataan ‘pitam’ boleh dipenggalkan kepada lima unit penggalan yang lebih kecil atau lima fonem yang berasungan iaitu /p/, /u/, /l/, /a/ dan  /u/. Unit-unit terkecil ini tidak mempunyai makna jika diletakkan secara berasingan. Sebaliknya, jika salah satu daripada unit terkecil atau fonem itu digantikan dengan satu fonem yang lain, maka perkataan itu akan berubah. Misalnya, jika fonem /u/ pada perkataan ‘pulau’ tersebut digantikan dengan satu fonem yang lain akan menghasilkan perkataan /pulas/ , /pulai/ , dan /pulang/. Keadaan ini menunjukkan bahawa fonem mempunyai fungsi distingtif, iaitu fonem berperanan dalam membezakan dan mengubah makna perkataan.

            Maksud yang lain bagi fonem ialah unit penggalan bahasa yang terkecil yang boleh membawa perbezaan makna. Fonem juga boleh didefinisikan sebagai himpunan bunyi yang mempunyai lambing asas yang sama, yang berbeza hanyalah lambing-lambang diakritiknya. Tegasnya, fonem ialah unit pada tingkat bunyi yang distingtif, iaitu sifat bunyi yang mampu membezakan makna bagi sesuatu kata.

            Kedua-dua fonem vokal dan konsonan bahasa Melayu berperanan dalam membezakan makna. Konsonan dan vokal  menggambarkan huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang saling berkaitan. Ahli fonologi berminat dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta simbol-simbol fonetik yang digunakan untuk menggambarkannya.  Huruf-huruf vokal dan konsonan digunakan  bagi melambangkan bunyinya tetapi suatu simbol yang jelas diwujudkan bagi menghilangkan kekaburan dan kekeliruan dalam penulisan dan percakapan.

 

Fonem Vokal

Terdapat enam vokal dalam bahasa Melayu standard, iaitu /a/ , /e/ , /i/ , /o/ , /u/ , dan /ә/ dan penyebarannya adalah seperti yang berikut:

 
Huruf
 
Fonem
Penggunaan Fonem Vokal
 
 
Awal
Tengah
Akhir
a
/a/
/awa?/
/aku/
/cakap/
/gagap/
/mana/
/pula/
e
/e/
/ena?/
/ekor/
/leher/
telen
/tauge/
/ole-ole/
i
/i/
/ikat/
/iman/
/pilih/
/gigih/
/tuli/
/tari/
o
/o/
/oleh/
/oraŋ/
/bohoŋ/
/toloŋ/
//pidato/
/solo/
u
/u/
/ubat/
/ular/
/bulat/
/pulut/
/sudu/
/palu/
e
 /ә/                                                                                                                       
/әmak/
/әmpat/
/pәnat/
/tәpat/
/nasionalismә/
/mekanismә/

 

Huruf ‘e’ digunakan untuk melambangkan dua fonem, iaitu:

a)    fonem e pepet yang ditulis secara fonetik /ә /

b)    fonem e taling yang ditulis secara fonetik /e/

Penutur bahasa Melayu lazimnya dapat membezakan dua sebutan tersebut dan dapat menggunakannya dengan betul. Selain itu, /ә/ juga sering digunakan bagi menggantikan bunyi vocal bagi perkataan yang berakhir dengan huruf /a/.

 

Fonem Konsonan

Dalam bahasa Melayu, terdapat 18 fonem konsonan asli. Boleh dikatakan hampir setiap huruf Rumi mewakili satu sebutan fonem dan ini menjadi salah satu faktor bahasa Melayu itu mudah dipelajari, iaitu disebabkan sistem fonologinya yang juga mudah. Jadual yang berikut memperlihatkan fonem konsonan asli Melayu dan contoh penggunaannya dalam perkataan.

Huruf
Fonem
Penggunaan Fonem Konsonan
 
 
Awal
Tengah
Akhir
b
/b/
Batuk
lambat
sebab
c
/č/
Cantik
benci
Mac
d
/d/
Datuk
ladang
abad
g
/g/
Gagal
ligat
monolog
h
/h/
Hapak
sahabat
telah
j
/ĵ/
Jamu
sejuk
garaj
k
/k/
Kilas
sakit
tapak
l
/l/
Lama
Melayu
kebal
m
/m/
Manis
taman
sekam
n
/n/
Nanti
tanda
makin
ng
/ŋ/
Nganga
tangkup
belang
ny
 
Nyanyuk
senyap
-
p
/p/
Panas
papan
kudup
r
/r/
Rasa
arus
luhur
s
/s/
Senak
ansur
deras
t
/t/
Tamat
pantun
sukat
w
/w/
Warisan
sawah
takraw
y
/j/
Yuran
wayang
-

                                                                                                                                    

Konsonan Pinjaman

Terdapat lapan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu. Konsonan ini berasal daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris atau bahasa selain bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, penggunaan konsonan pinjaman ini telah sebati dengan penutur bahasa Melayu sehingga konsonan ini telah diiktiraf sebagai huruf konsonan Melayu juga. Berikut merupakan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu dan contoh penggunaannya dalam perkataan.

Huruf
Fonem
Contoh Penggunaan
f
/f/
filem
v
/v/
variasi
th
/ө/
mithal (misal)
dh
/ð/
dharab (darab)
z
/z/
zaman
sy
/š/
mesyuarat
kh
/x/
khat
gh
/
ghaib

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

PROSODI DAN SUPRASEGMENTAL

Pengertian Prosodi dan Suprasegmental :

Definisi prosodi sangat luas, bergantung kepada cara ia berperanan dalam bahasa.    Dalam linguistik prosodi menjelaskan segala perkara yang berkaitan bentuk bunyi bahasa yang dapat didengar di telinga, iaitu yang tidak dapat dijelaskan melalui simbol tulisan.

 

Prosodi berfokus kapada ujaran, iaitu yang berkaitan dengan intonasi dan rima.

Prosodi turut melihat perubahan  kepada kepanjangan suku kata, kelantangan nada dan beberapa perkara yang berkaitan dengan struktur bunyi ujaran yang dilafazkan

 

Dalam  tulisan  tanda baca seperti tanda noktah, koma, noktah bertindih, koma bernoktah, tanda seru, tanda soal dan sebagainya untuk menandakan sesuatu supaya pembaca peka terhadap keperluan tertentu dalam teks yang dibaca. Dalam bahasa lisan pula kita menggunakan bunyi-bunyi tertentu pada kata, frasa, klausa dan ayat untuk mendapatkan perhatian pendengar.

 

Bunyi-bunyi ini bukan ciri-ciri ujaran peringkat individu, tetapi digunakan dalam wacana lisan secara keseluruhan.Bunyi-bunyi ini dinamakan suprasegmental atau bunyi bukan segmental.

 

Antara kesan bunyi-bunyi tersebut ialah tekanan,intonasi, tempo dan rima yang semuanya dikenali sebagai ciri-ciri prosodi.

 

Ciri-ciri prosodi bagi sesuatu unit ujaran seperti suku kata, kata, frasa, dan klausa lazimnya dipanggil ciri-ciri suprasegmental. Ini bermakna prosodi dan suprasegmental mempunyai ciri yang dikongsi bersama.

 

Sesetengah ahli bahasa menganggap kedua-duanya sama sahaja kerana berkaitan dengan aspek yang bukan segmental seperti fonetik dan fonologi

 

Ciri-ciri prosodi yang digunakan untuk menandakan ujaran adalah seperti berikut:

 

a)Tekanan

Tekanan merujuk kepada bunyi kata yang diucapkan lebih lantang daripada yang lain atau pengucapan kata yang dikuatkan.

 

Tekanan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud seperti hairan atau rasa marah atau sebagai desakan kepada pendengar.

 

Tekanan juga merupkan suatu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberi penekanan pada tempat tertentu, terutama pada suku kata dengan tujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan.

 

Lambang bagi tekanan ialah [ ‘ ]. Misalnya [bu’dak], [ker’tas], [me’ja] dan lain-lain.

 

Dalam bahasa Melayu tekanan tidak membezakan bunyi sebagaimana dalam bahasa Inggeris.

 

Tujuan tekanan adalah untuk:                                                                                                                                           i.  menyedapkan percakapan atau bacaan seperti dalam deklamasi sajak dan pengucapan dialog                                                                                                                                                                    ii.  menandakan tempat atau aspek yang perlu diberi perhatian.

 

b) Intonasi dan nada

Intonasi merupakan keadaan turun naik bunyi atau tinggi rendah suara semasa bercakap. Juga disebut sebagai variasai nada ketikabertutur

 

Dalam bahasa Melayu intonasi berperanan dalam menetukan jenis ayat yang diujarkan.

Ayat penyata/berita mempunyai intonasi menurun pada bahagian akhir ayat, sementara ayat tanya intonasinya meninggi pada akhir ayat.

 

Antara intonasi yang digunakan dalam ujaran ialah:

 

i.              Intonasi manaik – bermakna nada suara dinaikkan mengikut masa

ii.            Intonasi menurun – bermakna  nada suara diturunkan mengikut masa

iii.           Intonasi puncak – bermakna nada suara daripada naik kepada turun

iv.           Intonasi ‘dipping’ – bermakna nada suaara daripada turun kepada naik

 

Tingkat nada dalam intonasi ditandai oleh angka seperti berikut:

 

       Angka 1 – menunjukkan nada yang paling rendah

       Angka 2 – menunjukkannada permulaan ujaran

       Angka 3 – menunjukkan nada tekanan dalam ujaran

       Angka 4 – menunjukkan nada yang paling tinggi

 

Dalam bahasa Melayu nada tidak bersifat fonemik sebagaimana dalam bahasa Cina, sebagaimana contoh berikut:

 

        ma 1 -- bererti kuda

        ma 2 – bererti emak

        ma 3 – bererti jerami

        ma 4 – bererti marah

 

c)Tempo

Tempo merujuk kepada kadar cepat atau lambat sesuatu percakapan, untuk tujuan atau sebab-sebab yang tertentu. Ia berlaku kerana sesorang itu berhadapan dengan situasi yang menghendaki dia melafazkan ujaran sedemikian rupa.

 

Contohnya apabila sesorang membuat ulasan selari sesuatu pertandingan memerlukan penutur bercakap cepat dengan ujaran yang padat dalam tempoh yang singkat.

 

Dalam keadaan tertentu tempo memberi kesan kepada sesuatu makna, iaitu untuk memberi rangsangan dan mendapatkan perhatian.

 

d) Rima

Rima terhasil daripada penggunaan pola tekanan,tempo dan nada. Secara formal rima terdapat dalam bidang puisi dan muzik. Namun dalam pertuturan biasa juga ada rima, cuma kuarang diberi perhatian. Malah ahli bahasa mengatakan semua ujaran ada rima. Contohnya apabila ujaran itu diulang-ulang dengan menggunakan pola yang sama.

 

e) Mora

Mora juga disebut panjang pendek yang merujuk kepada kadar sesuatu bunyi itu diucapkan. Konsepnya sama dengan ‘harakat’ dalam bahasa Arab.

 

Lambang bagi unsur ini ialah [:] dan disebut mora. Lambang [::] bermaksud dua mora, manakala lambang [.] bermaksud setengah mora.

 

Dalam bahasa Melayu mora kurang berperanan dan tidak membezakan makna sebagaimana dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab.

 

f) Jeda

Jeda disebut ‘persendian’. Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata, rangkai kata dan ayat.

 

Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar. Lambang jeda ialah [=]. Sebagai contoh lihat ayat berikut:

 

i.              [= saya minum susu lembu =]

(Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu)

 

ii.            [= saya minum susu = lembu]

(Bermakna  orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap, iaitu lembu bahawa dia minum susu) 

 

Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] . Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna. Contohnya:

 

        Berikan:    ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan)

                          beri + kan (bermaksud menyerahkan)    

 

 RUJUKAN

Norhashimah Jalaludin, 2007. Asas Fonetik. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hajar Abdul Aziz, 2008. Bahasa Melayu 1, Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

 

No comments:

Post a Comment